actualisatie kerndoelen

Fase 1 - Fase 2

In vijf stappen werkt het team van de actualisatie kerndoelen burgerschap toe naar actuele kerndoelen.


Bij iedere stap levert het team een tussenproduct op:

  1. Karakteristiek en raamwerk van conceptkerndoelen per leergebied;
  2. Gezamenlijk raamwerk conceptkerndoelen van de vier leergebieden (Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid) voor po, onderbouw vo en (v)so;
  3. Uitwerking selectie(s) conceptkerndoelen per leergebied;
  4. Uitwerking volledige set conceptkerndoelen per leergebied;
  5. De volledige set conceptkerndoelen per leergebied, voor primair onderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, een toelichtingsdocument en het advies over het Referentiekader Taal en Rekenen.

De advieskring kijkt mee op de inhoud van de tussenproducten.

team burgerschap


Kerndoelen voor po, onderbouw vo en (v)so

Onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle leerlingen. Aan de basis daarvan staan actuele kerndoelen voor het primair, onderbouw voorgezet en (voorgezet) speciaal onderwijs, ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.


In het verleden zijn de kerndoelen voor het primair, onderbouw voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs los van elkaar ontwikkeld. Hierdoor is er onvoldoende samenhang tussen de verschillende sets kerndoelen. De huidige actualisatie van de kerndoelen biedt een uitgelezen kans om de kerndoelen voor het po, onderbouw vo en het (v)so wel in samenhang te ontwikkelen. Hiermee gelden voor alle leerlingen die naar vervolgonderwijs uitstromen dezelfde kerndoelen, ongeacht welk type onderwijs je volgt. De kerndoelen zijn op deze manier een gemeenschappelijk kader met een betere aansluiting tussen het regulier onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.


Om ervoor te zorgen dat de geactualiseerde kerndoelen goed geformuleerd worden voor leerlingen in het (v)so, richt SLO een klankbordgroep in. Hier lees je meer over deze klankbordgroep.


Voor leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn of een meervoudige beperking hebben, ontwikkelt SLO functionele kerndoelen. Het gaat hier ook om de leerlingen die uitstromen naar de arbeidsmarkt en dagbesteding. Functionele kerndoelen zijn praktijkgericht en gericht op relevantie voor werk/dagbesteding en een passende plek in de maatschappij. Halverwege 2023 start een expertgroep, die op basis van de opbrengsten van de teams van de kerndoelen, functionele kerndoelen gaat ontwikkelen. Deze expertgroep werkt op een later moment ook aan de leervoorwaardelijke kerndoelen die voor alle leerlingen in het (v)so gelden. Leervoorwaardelijke kerndoelen zijn gericht op brede vorming van de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zoals sociaal-emotionele ontwikkeling en het leren omgaan met de beperking.


De planning

Planning burgerschap


Monitoring

In de werkopdracht van het ministerie van OCW is vastgelegd waaraan de geactualiseerde kerndoelen moeten voldoen. Er zijn criteria opgesteld voor zowel de inhoud als voor het proces van totstandkoming van de kerndoelen. SLO monitort op deze criteria waardoor er gedurende het traject inzicht wordt verkregen of aan die criteria wordt voldaan. Om de monitoring van de actualisatie van de kerndoelen goed te borgen, heeft SLO een monitoringsteam ingericht. Het programmateam Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s kan op basis van de monitoringsresultaten zo nodig bijsturen of extra acties ondernemen.

Voor meer informatie

Mirjam Brand

Deelprogrammamanager kerndoelen

m.brand@slo.nl

wil je dit delen?