De advieskring

Om te garanderen dat de benodigde expertise wordt betrokken bij de ontwikkeling van conceptkerndoelen, wordt naast het team dat de kerndoelen van rekenen en wiskunde actualiseert een advieskring ingericht.

Waarom een advieskring?

De advieskring geeft feedback en reflecteert op de (tussen)producten, zodat het eindproduct, de set kerndoelen, verbeterd wordt. De verwachting is eveneens dat de betrokkenheid en adviezen zullen bijdragen aan draagvlak voor de conceptdoelen.


Wie zitten er in de advieskring?

De advieskring bestaat uit vertegenwoordigers en toonaangevende experts.

  • Een deel van de advieskring zijn vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties die vakinhoudelijke opvattingen uit de eigen achterban kunnen inbrengen in de actualisatie van de kerndoelen. Het gaat daarbij om vakverenigingen, lerarenopleidingen, (vak)netwerken/steunpunten en voor de inhoud van het leergebied relevante maatschappelijke organisaties.
  • Het andere deel van de advieskring bestaat uit een aantal toonaangevende experts dat deelneemt op persoonlijke titel. Dit zijn experts met (vakinhoudelijke) expertise op meerdere domeinen van het leergebied.


Leden van de advieskring rekenen en wiskundeteam leergebied en advieskring