De advieskring

Voor de kwaliteit en bruikbaarheid van de conceptkerndoelen is het belangrijk dat tijdens de actualisatie van de kerndoelen de juiste expertise wordt betrokken. Daarom is naast het team dat de kerndoelen van digitale geletterdheid actualiseert een advieskring ingericht.

Wat doet de advieskring?

We vragen aan de advieskring:

  • Het inbrengen van expertise die de specifieke (tussen)producten verbeteren en passen binnen de kaders van de werkopdracht van het ministerie van OCW aan SLO.
  • Reflecteren op de opbrengsten van het team aan de hand van adviesvragen die het team opstelt.
  • Organiseren van feedback vanuit de eigen achterban over de opgeleverde (tussen)producten en concepten.


De leden van de advieskring komen samen om de opgehaalde feedback vanuit de achterban en de eigen bevindingen te bespreken. Daarna bepalen zij welke adviezen en feedback zij het team willen meegeven om de kwaliteit en de bruikbaarheid van de opbrengsten te versterken. Het team van de kerndoelen en de advieskring gaan met elkaar in gesprek over zowel het advies als de verantwoording over de manier waarop het advies verwerkt is.


Doordat we verschillende organisaties een plek geven in de advieskring en meenemen tijdens het proces van de actualisatie in de ontwikkeling, verwachten we dat dat bijdraagt aan draagvlak en bekendheid van de conceptkerndoelen.


Tijdens het actualisatietraject wordt de advieskring op tenminste twee momenten betrokken, waarbij de leden op meerdere momenten samenkomen. De advieskring reflecteert de komende periode op de eerste tussenproducten van het team.


Wie zitten er in de advieskring?

De advieskring bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn bij onderwijs in digitale geletterdheid. Deze organisaties zijn goed op de hoogte van wat er speelt rondom dit thema, of het nu gaat om het landelijk curriculum of juist over hoe digitale geletterdheid in de klas wordt vormgegeven. Zij hebben een brede kijk op het leergebied en inzicht in de opvattingen van de achterban. Het gaat om vakverenigingen, lerarenopleidingen, (vak)netwerken/steunpunten of voor digitale geletterdheid relevante maatschappelijke organisaties.team leergebied met advieskring